• Bronze Sculptures

  Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fire Fire
  Fire
  Ecstasy
  Ecstasy
  Infinito Infinito Infinito
  Infinito
  Freedom
  Flame of Excellence
  Dancing Away
  Dancing Away
  Friendship
  Friendship
  Forever
  Forever
  Lovers Lovers Lovers Lovers
  Lovers
  Maternal Love Maternal Love Maternal Love Maternal Love
  Maternal Love
  The Kiss The Kiss The Kiss The Kiss
  The Kiss
  Passion Passion Passion Passion Passion
  Passion